Privacyverklaring Faber diëtetiek

Faber diëtetiek gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Faber diëtetiek dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig? Faber diëtetiek heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens? Faber diëtetiek bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen Faber diëtetiek zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Faber diëtetiek heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Faber diëtetiek doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Faber diëtetiek zal jouw gegevens enkel met jouw toestemming verstrekken aan Nivel. Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar m.faber@voedingendieetcentrum.nl of neem hiervoor contact op via telefoonnummer 06 485 66 092. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging Faber diëtetiek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via telefoonnummer 06 485 66 092 of e-mail m.faber@voedingendieetcentrum.nl.

Meer informatie Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Faber diëtetiek kun je contact opnemen met de diëtist M. Faber via het telefoonnummer 06 485 66 092 of via m.faber@voedingendieetcentrum.nl

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: www.authoriteitpersoonsgegevens.nl

Leveringsvoorwaarden Faber diëtetiek

Als praktijkhouder van diëtistenpraktijk Faber diëtetiek wil ik u over de volgende punten informeren:

 1. Als diëtist bied ik dieetadvisering en voedingsvoorlichting aan op basis van landelijk vastgestelde protocollen en richtlijnen. Hierbij wordt rekening gehouden met de zorgvraag van de cliënt.
 2. Ik ben BIG-geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 99905723889.
 3. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten onder lidmaatschapsnummer 993500.
 4. Bij ziekte of verhindering kan het nodig zijn dat ik uw afspraak moet verzetten. U wordt hier zo tijdig mogelijk van op de hoogte gesteld.
 5. Vanuit de Zorgverzekeraars Nederland ben ik verplicht uw identiteit en verzekeringsgegevens te controleren aan de hand van een identificatiebewijs en verzekeringspas. Bij aanmelding en/ of het eerste consult zal ik deze gegevens bij u navragen.
 6. Dieetadvisering wordt voor 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Hier is het eigen risico op van toepassing. Kinderen en jongeren tot de leeftijd van 18 jaar hebben echter geen eigen risico. De meeste zorgverzekeraars vergoeden vanuit een aantal aanvullende pakketten extra uren dieetadvisering. U kunt dit nagaan op uw polis of bij uw zorgverzekeraar.
 7. Informatie over de duur van de consulten kunt u nagaan op www.voedingendieetcentrum.nl. Ook kunt u hiervoor met mij contact opnemen via het volgende telefoonnummer en e-mailadres: m.faber@voedingendieetcentrum.nl of 06 485 66 092
 8. Ik ben aangesloten bij de zorggroepen Chronos, BeRoEmD en Synchroon. Bij chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus, COPD en hart- en vaatziekten kunnen de dieetconsulten vergoed door de zorggroep.
 9. Mocht u ontevreden zijn of een klacht hebben, neem dan gerust contact met mij op via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Ik bespreek graag met u een passende oplossing. Als lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten ben ik aangesloten bij Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort).
 10. Faber diëtetiek doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming
 11. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn op de spreekuurlocaties de privacyverklaring en verwerkingsregister patiënten op te vragen bij de diëtist. De privacyverklaring is tevens de vinden op de website van de praktijk: www.voedingendieetcentrum.nl